Felhasználási feltételek

Üzletszabályzat / Általános Szerződési Feltételek

A RévészTech Webáruház tulajdonosa: Révész Ipari és Kereskedelmi Bt.
Székhelye: 2624 Szokolya, Jókai u. 29.
Adószám: 24449186-2-13
Cégjegyzékszám: 13-06-010344
Kereskedelmi tevékenység nyilvántartási szám: 4619 és 4719
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat
GLN szervezetazonosító szám: 5990050862008
Pénzforgalmi száma: 10103898-58503000-01004004
Szerződéskötés nyelve: magyar

Az üzlet adatai:
- Cím: H-1119 Budapest, Hadak útja 11. (12-es Iroda / Raktár)
- Nyitva tartás: hétfőtől - csütörtökig: 9.00-16.00 óráig | pénteken: 9.00-14.00 óráig
- Telefon/: +3630 408-6563 | e-mail: uh.hcetzsever@ofni

A RévészTech Webáruházat az AB Pusz Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság szerverén tároljuk.
Cégnév: AB Plusz Bt.
Székhely: 2049 Diósd IV. Béla király utca 48. | Cégjegyzékszám: 01-06-757647 | Adószám: 21586091-2-13 | e-mail: abplusz@abplusz.hu


| Adatvédelem |

A RévészTech Webáruház számára kiemelt fontosságú a rendelkezésére bocsátott személyes adatok védelme. Elkötelezi magát a felhasználók és vevők személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó érvényes jogszabályoknak és minőségirányítási szabályzatának megfelelve járul hozzá a biztonságos internetezés és vásárlás lehetőségének megteremtéséhez. Ennek megfelelően a RévészTech Webáruház elkötelezte magát, hogy a felhasználók és vevők adatait a mindenkori hatályos jogszabályi előírásokat és a saját minőségirányítási szabályzatát megtartva kezeli, és ezáltal hozzájárul a biztonságos internetezés és vásárlás lehetőségének megteremtéséhez.
A megrendelések teljesítéséhez szükséges, alvállalkozók részére történő adatszolgáltatást leszámítva az RévészTech Webáruház az általa kezelt adatokat harmadik félnek nem adja át. Az alvállalkozók az RévészTech Webáruház által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak felhasználni, illetve harmadik személyeknek átadni.
Az adatokat minden módon védi a RévészTech Webáruház különösen a jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, megváltoztatás, törlés, megsemmisülés ellen mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során.
A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá - magas szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett.
A RévészTech Webáruház kizárólag olyan adatot kér a regisztráció során, melyek a megrendelések teljesítéséhez, a vásárlás lebonyolításához elengedhetetlenül szükségesek.
A felhasználó tudomásul veszi a tájékoztatást, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését, tájékoztatást kérhet az adatkezelésről.

| A szerződés létrejötte |
A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
A szerződés az automatikus visszaigazolás megérkezésével jön létre. VAGY
A Szolgáltató az automata visszaigazoló e-mailen felül küld a Felhasználó részére egy második e-mailt (külön elfogadó e-mail) 72 órán belül, amellyel a Felhasználó ajánlatát elfogadja, és így a szerződés az ajánlat Szolgáltató általi elfogadásáról szóló külön e-mail megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló e-mail 72 órán belüli megérkezésével.

| A szerződés iktatása |

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

| A termékekről |

A feltüntetett akciós árak kizárólag a raktárkészlet erejéig érvényesek!
A RévészTech Webáruház kizárólag új forrasztástechnikai termékeket, szerszámokat, valamint ahhoz szorosan kapcsolódó tartozékokat és alkatrészeket értékesít.

A termékleírások a gyártók hivatalos oldalairól, illetve egyéb prospektusokból kerülnek felhasználásra, ezért cégünk a lapon található leírások tartalmáért és az esetleges ebből eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállal.A képek illusztrációk, a termék megjelenése eltérhet a webáruházban feltüntetett képtől.

A termékleírás általában tartalmazza:
- A termékkategóriát, a típus pontos megnevezését, a cikkszámot
- A termék műszaki leírását
- A műszaki adatokat
- A termék bruttó vételárát, mely 1 db termékre vonatkozik.
Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért az adott termék beszállítója felelős, de az ez irányú felhasználói, vevői jelzéseket a RévészTech továbbítja a gyártó felé. A modellek és technikai paramétereik előzetes jelzés nélkül megváltozhatnak. A képek némileg eltérhetnek a valóságtól. A műszaki változás jogát a gyártók fenntartják!
Az oldal feltöltésekor keletkezett esetleges hibákért, a műszaki adatok és képek pontatlanságáért felelősséget nem vállalunk, azokért szíves elnézést kérünk.

| Jogérvényesítési lehetőségek |

Panaszügyintézés helye, ideje, módja
A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
Név: Révész Ipari és Kereskedelmi Bt.
Levelezési cím: 2624 Szokolya, Jókai utca 29.
Telefonszám: +3630 408-6563
E-mail cím: uh.hcetzsever@ofni
A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért
egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet - melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz - vesz fel.
A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.
A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.
Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.
A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.
A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.
A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára.

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál:
Békéltető testület eljárásának kezdeményezése (Pest Megyei Békéltető Testület 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240. Tel.: 06 1 269-0703)
Online vitarendezési platform:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU
Bírósági eljárás kezdeményezése:
Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

| Elállás joga |

A vevőnek jogában áll, a megrendelést követően, de még a kiszállítás előtt a vásárlástól elállni. Ez esetben az elállás okán a vevőnek fizetési kötelezettsége nincs. A lemondást jelezheti e-mailen, telefonon, írásban, vagy személyesen is. A vevő az áru átvételét követő tizennégy (14) munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 4.§ és 5.§ szerint.
A fogyasztónak a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül vissza kell juttatni a vállalkozás részére.
A vevő elállása esetén, a termék vissza érkezését követően a Révész Ipari és Kereskedelmi Bt. az áru ellenértékét haladéktalanul, de legkésőbb tizennégy (14) napon belül visszatéríti.
- ha a fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a vállalkozás nem köteles megtéríteni,
- elállás esetén a fogyasztót a termék visszaküldésének a költsége terheli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költségek viselését. A Révész Ipari és Kereskedelmi Bt. az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.
- ha szolgáltatás nyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a fogyasztó a felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit,
- a vállalkozás követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkentés megtérítését,
- az elállási jog hiányáról szóló tájékoztatás, amennyiben a kivételszabály alá tartozó terméket értékesít.

A hagyományos értékesítésre (Bolti) nem vonatkozik a nyolc napos visszavásárlás, ez esetben a bolti értékesítési szabályok érvényesek. (három napos cseregarancia, műszaki hibás készülékek esetén)
A Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog:
Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.
Olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ.
Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.
Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében.
Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.
Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.
Olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Felhasználót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából.
Nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében.
A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

| Böngészés és az áruház kezelése |

Az áruházban Ön regisztráció és rendelés feladása nélkül is tájékozódhat, információkat tölthet le termékeinkről, ebben az esetben adatainak megadása nem szükséges,. A termékeket a többszintű menü segítségével találhatja meg. Javasolt böngésző típusok: Google Chrome, Firefox, Internet Explorer.
Az áruházat olyan szolgáltatásokkal és lehetőségekkel igyekeztünk felépíteni, hogy Ön minél egyszerűbben megtalálhassa, kiválaszthassa és megvásárolhassa a keresett terméket. Az áruház funkcióit elsősorban a személyes vásárlás során is felmerülő igényekhez igazítottuk, és azon túlmenően próbáltuk további ötletekkel segíteni a vásárlást.
A legmegfelelőbb termék kiválasztásának elősegítésére, igyekszünk Önnek a lehető legtöbb információt nyújtani a kiválasztott termékekre vonatkozóan.

| Adatbeviteli hibák |

Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:
A hiányos vagy nyilvánvalóan hibás adatok bevitelekor a megrendelés folyamatában figyelmeztető üzenet jelenik meg.
A regisztrált Felhasználó a személyes adatait a megrendelés folyamatában a megrendelésre vonatkozóan módosíthatja. A regisztrációs adatait a webhelyre belépést követően "fiókom" ikonra, majd a "Fiók szerkesztése" feliratra kattintással elérhető személyes profiljának oldalán van lehetősége módosítani. Egyéb adatok módosítása a "fiókom" ikonra kattintva a "Fiók beállítások" felirat alatt található menüpontok segítségével végezhető el (Belépési adatok, jelszó, számlázási adatok stb.)
A kosár tartalma, megrendelés adatai, paraméterei bármikor ellenőrizhetők, változtathatók, vagy akár törölhetők a megrendelés elküldéséig, a megrendelés folyamatában fentiek szerint megjelenő oldalakon az adatok módosításával, újabb bevitelével az ÁSZF jelen fejezetének eddigi pontjaiban írtak szerint.

| Regisztráció |

A RévészTech Webáruházban regisztrált felhasználók vásárolhatnak. A regisztráció és a hozzá kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes.
A regisztráció online írásban, egy adatlap kitöltése és elküldése útján történik, és feltétele hogy a felhasználó a jelen üzleti szabályzatot elfogadja, és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismerje el. A vevőszolgálat a sikeres regisztrációt egy automatikus e-mailben visszaigazolja.
A RévészTech Webáruház azonban jogosult visszautasítani bármely regisztrációs igényt, amennyiben a felhasználó valótlan vagy hiányos adatokat ad meg a regisztrációs űrlapon, vagy az adatokból, illetve a körülményekből arra következtethet, hogy a regisztráció célja nem a weboldal rendeltetésszerű használata. A RévészTech Webáruház jogosult továbbá a regisztrációt törölni, amennyiben a weboldal használata (böngészés, illetve vásárlás esetén) a felhasználó, vevő részéről visszaélést, jogellenes magatartást vagy cselekményt észlel.
A regisztrált felhasználó regisztrációját bármikor megszüntetheti.A regisztrált felhasználó csak saját nevében vásárolhat, illetve járhat el. Gazdálkodó szervezet esetében az arra jogosult, vagy felhatalmazott személy járhat el. A regisztrált felhasználó mindazon szolgáltatások igénybevételére jogosult, amelyeket a regisztráció során megjelölt.
Annak érdekében, hogy ne kelljen minden vásárlásnál beírni a szükséges adatokat (számlázási és szállítási cím), elég egyszer kitölteni a regisztrációs lapot, majd minden későbbi esetben a belépési adatok alapján a rendszer "megismeri" Önt.

| Felelősségkorlátozás |

A RévészTech Webáruházon keresztül történő vásárlás feltételezi a vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve vevő tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről. A RévészTech Webáruház nem felel a vis maiorból eredő vagy egyéb az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért ideértve, de nem kizárólagosan a
- A weboldal használatából, vagy üzemzavarából
- Az adatok bárki által történő megváltoztatásából
- Az információtovábbítási késedelemből adódó
- Vírusok okozta
- Szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő
- Vonal, vagy rendszerhibából adódó
- A beszállítótól származó téves információkból eredő károkért.

A RévészTech Webáruház jogosult a vásárlás feltételeit és szabályait, a jelen szabályzatot bármikor indoklás és külön értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani. A módosítások a közzétételük időpontjától kezdve hatályosak és alkalmazandók.
Árváltozás esetén a változást megelőzően feladott megrendelés esetében a régi - változást megelőző - ár érvényes és került felszámításra.

| Megrendelés |

A vevő a megrendelését a termékek virtuális kosárba helyezésével állíthatja össze. A termék alatti „kosárba tesz” gombra kattintva lehet összeállítani (kosárba helyezni az adott terméket) a megrendelést, a jobbra fent található "kosár" sorra klikkelve megtekinthetők a kiválasztott termékek, és itt van lehetőség módosítani vagy törölni a kosár tartalmát, valamint a „fizetés” opcióra klikkelve feladhatja megrendelését!
Ezt követően a számlázási cím és szállítási cím megadásával/kitöltésével (és egyéb adatok, pl telefonszám, e-mail cím), majd szállítási mód és fizetési mód kiválasztásával juthat el a megrendelésig. Lehetősége van a szállítási módnál egyéb közlemény írásához is.
A fizetés mód megadása után a felhasználási feltételek elolvasásával és elfogadásával juthat el a „rendelés megerősítéséhez”, melynél megtekintheti a kosárba rakott termékeket, a termékek árát, a kiválasztott átvételi módot (szállítás vagy személyes átvétel) és a „megrendelés elküldése” gombbal feladhatja a megrendelését.
Lehetőség van eltérő szállítási és számlázási cím megadására is, ekkor a szállítási cím minden esetben szerepelni fog a számlán megjegyzésként.
Ezt követően egy oldal jelenik meg, mely nyugtázza a sikeres megrendelést, valamint csak abban az esetben lehet a megrendelést a RévészTech Webáruháznak elküldeni, ha a feltételeket elolvasás után a vevő elfogadta és jóváhagyta. A megrendelés elküldése után a vevő egy automatikus e-mail üzenetet kap, amely azt nyugtázza, hogy a megrendelés eljutott vevőszolgálatunkhoz. A szállítás időpontjára vonatkozóan munkatársunk rövid időn belül e-mail-ben vagy telefonon megkeresi a vevőt.
A megrendelést a RévészTech Webáruház vevőszolgálata e-mailben visszaigazolja, mely tartalmazza a rendelés tételeit, a megrendelő nevét és elérhetőségét, a számlázási és szállítási címet, valamint a választott szállítási módot.
A visszaigazolásra munkanapokon, a megrendelés beérkezésétől számított 1-2 napon belül sor kerül.

| Garancia és szerviz |

A RévészTech Webáruház által értékesített összes termékre gyártói vagy forgalmazói garanciát biztosítunk. A garancia időtartama gyártónként eltérő lehet, de min. 12 hónap. A garanciális idő alatt meghibásodott termékekre a garanciavállaló díjmentes javítást, vagy termékcserét biztosít. A garanciális idő lejárta után életbe lép a termékek fő alkatrészeire vonatkozó szavatosság. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadóak.

A jótállás időtartama a fogyasztó részére történő átadás, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjától számított minimum év (a terméktől függ). Beépíthető termékek és valamennyi gázenergiával működő készülék esetében (szabadon álló is) a jótállási igény csak akkor érvényesíthető, ha a térítésköteles üzembe helyezést az erre feljogosított szerviz elvégezte, és a jótállási jegyen ezt igazolta. Az üzembe helyezés előfeltétele az, hogy a szabvány szerinti elektromos, gáz- és kéménybekötési lehetőség rendelkezésre álljon.

A fogyasztóvédelmi előírásoknak megfelelően a termékek 72 órán belül észlelt meghibásodása esetén a meghibásodott termék cseréjére kötelezett a gyártó. A csere csak azokra a termékekre vonatkozik, amelyek meghibásodása rendeltetésszerű használat során történt. A nem rendeltetésszerű használatból fakadó meghibásodások cseréje elkerülése végett a gyártók csak szerviz szakvélemény alapján vállalják a 72 órás cserét. Ennek megfelelően a teendők a termék 72 órán belüli meghibásodása esetén: Az észlelt meghibásodást be kell jelenteni a gyártó telefonszámán vagy valamely szervizénél (bővebb információ a termékhez mellékelt garancia levélen). Ha a szerviz kivizsgálása alapján a bejelentés jogos, a gyártó vállalja a termék cseréjét. Webáruházunk is csak a szerviz szakvéleményének ismeretében vállalja a meghibásodott termék elszállítását és a cserekészülék házig szállítását.
A termék meghibásodása esetén a csomagolásban lévő, vagy a számlával együtt Önnek átadott garanciajegy tájékoztatásának megfelelően kell eljárni. Rendszerint fel van tüntetve a garanciális szervizek listája, melyről kiválaszthatja az Ön lakóhelyéhez legközelebbit, vagy a garancialevélen feltüntetett központi telefonszámon kell bejelenteni a meghibásodást. Kérjük, amennyiben a garancia érvényesítésével kapcsolatosan bármilyen kérdés felmerül, vagy nem elégedettek a garanciára kötelezett gyártó vagy forgalmazó ügyfélkezelésével, értesítsenek bennünket telefonon vagy e-mailen. Ilyen esetben mi haladéktalanul segítséget nyújtunk Önnek, és ha szükséges, közvetlenül kapcsolatba lépünk a garanciaviselővel.

Vásárlás után élhet a 45/2014. (II.26.) számú Kormányrendelet 4.§ és 5.§ szerint szabályozott elállás jogával. Ennek értelmében Ön a vásárlástól számított 14 napon belül jogosult indoklás nélkül visszaigényelni a termék árát, amennyiben eredeti csomagolásban és sértetlenül visszajuttatja a terméket telephelyünkre. Az áru visszajuttatásából adódó költségek Önt terhelik.
Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha a hiba rendeltetésellenes vagy a kezelési tájékoztatóban foglaltaktól eltérő használat, szakszerűtlen szállítás vagy tárolás eredménye, vagy a készüléken kívül álló ok következménye, vagy a készüléket a címlistában feltüntetett szervizek szakemberein kívül más már javította, illetve ha a készülék javítása lehetetlenné válik a gyártó, az értékesítő vagy a szerviz működési körén kívül álló okból.

| Szavatosság |

Kellékszavatosság
A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően, valamint 19/2014. (IV.29.) NGM rendeletnek megfelelően.
Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.
Nem a Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
Használt termékek esetén ez a határidő 6 hónap, de legfeljebb egy év.
A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni.
A Felhasználó közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

| Termékszavatosság |

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő a Felhasználó – választása szerint – a fent említett pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított egy (1) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.
A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

| Jótállás |

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.
A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék a Fogyasztónak történő átadásának a napja vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

Kötelező (jogszabály által előírt) jótállás feltételei:
A kötelező (jogszabály által előírt) jótállás feltételei a jótállási időt sávosan, a tartós fogyasztási cikk bruttó eladási árához igazodva határozza meg. (Termékoldalainkon a bruttó eladási árat tüntettük fel.)
Az eladási ársávok és a kötelező jótállási idő az alábbiak szerint alakul:
A 250.000 forint eladási ár felett 3 év kötelező jótállást határoz meg a szabályozás (250.001 Ft-tól felfelé).
A 100.000 forintot meghaladó, de maximum 250.000 forint eladási ár esetén 2 év a kötelező jótállás (100.001 Ft - 250.000 Ft-ig).
A 10.000 forintot elérő, de 100.000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év a kötelező jótállás (10.000 Ft - 100.000 Ft-ig).
A 10.000 forintot el nem érő áru fogyasztási cikkre nincs jótállási kötelezettség.
A jogszabály által előírt kötelező jótállási időn felül a gyártó önkéntes jótállást is vállalhat, melyet akár többletfeltételhez is köthet. Kérjük, az önkéntes jótállás feltételeiről minden esetben körültekintően tájékozódjanak a gyártó elérhetőségein! (270/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet)

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Felhasználó a jótállásból fakadó jogok a Termékszavatossági és Kellékszavatossági pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Szavatossági, jótállási igények érvényesítése
A szavatossági igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:
Név: Révész Ipari és Kereskedelmi Bt.
Levelezési cím: 2624 Szokolya, Jókai utca 29.
Telefonszám: +3630 408-6563
E-mail cím: uh.hcetzsever@ofni

| Szállítás |

- A rendelés jóváhagyása gomb megnyomása után közvetlenül rendelése megjelenik ügyfélkezelő rendszerünkben. Ez a rendszer küld önnek egy automatikusan generált e-mailt, amelyben visszaigazoljuk Önnek a rendelését.
- Kollégánk a rendelés leadását követő napon kapcsolatba léphet önnel. Önök ekkor tisztázzák a rendelés részleteit.
- FIGYELEM! A szállítás a házig szállítást foglalja magában, ezért kérjük, hogy a szállítási címet pontosan, emelet és ajtószám feltüntetésével adja meg. Nagyobb és súlyosabb termékek (mint például: mosógép, hűtőszekrény, tűzhely, televízió, stb.) rendelésekor, amennyiben emeleti kézbesítést kér, csak abban az esetben tudjuk biztosítani a termék ingyenes felvitelét, ha az egyedül érkező szállítmányozónak legalább egy személy tud segíteni.
Amennyiben nincs lift, és emeletre kell vinni a készüléket, a vevőnek kell gondoskodnia a termék felviteléről, vagy előre egyeztetett módon, ingyenesen kérhet rakodási segédet, de ez meghosszabbíthatja a szállítási időt.
Kérjük a csomag sértetlenségét a kézbesítő előtt szíveskedjék ellenőrizni! Ha sérülést lát, vetessen fel jegyzőkönyvet, s ne vegye át a csomagot. Utólagos reklamációt a csomag fizikai sérüléséről jegyzőkönyv nélkül nem áll módunkban elfogadni.
A szállítás költsége külön tételként jelenik meg a számlán.

| Szállítási költség táblázat (Budapestre és vidékre egyaránt érvényes)|


Szállítási módok Magyarország egész területén Szállítási költség
Sprinterrel történő házhoz szállítás esetén (Leggyorsabb opció)
Nettó: 1.800Ft | Bruttó: 2.286Ft
Pick Pack Pontra történő kézbesítés esetén
Nettó: 1.200Ft | Bruttó: 1.524Ft


Postával - Háznál történő kézbesítés esetén: 0-10kg.-ig
(Szállítási határidő: ~8-10hét)
Nettó: 1.566,9292Ft | Bruttó: 1.990Ft
+ Kezelési költség: Nettó: 5.000Ft | Bruttó: 6.350Ft
Postával - Háznál történő kézbesítés esetén: 10-20kg.-ig
(Szállítási határidő: ~8-10hét)
Nettó: 2.354,3308Ft | Bruttó: 2.990Ft
+ Kezelési költség: Nettó: 5.000Ft | Bruttó: 6.350Ft
Postával - Háznál történő kézbesítés esetén: 20-40kg.-ig
(Szállítási határidő: ~8-10hét)
Nettó: 4.716,5355Ft | Bruttó: 5.990Ft
+ Kezelési költség: Nettó: 5.000Ft | Bruttó: 6.350Ft
Posta Pontra történő kézbesítés esetén
(Szállítási határidő: ~8-10hét)
Nettó: 779,52756Ft | Bruttó: 990Ft
+ Kezelési költség: Nettó: 5.000Ft | Bruttó: 6.350Ft

A Pick Pack Pontra történő szállítás esetén a maximális csomagméret:
Tömeg: 15kg | Rekeszméret: 50x50x50cm
Amennyiben az Ön csomagja nagyobb a rekesz maximális méreténél, úgy ezt jelezzük e-mailben és más szállítási opciót vagy személyes átvételt javaslunk elfogadásra.A postai házhozszállítási és posta pont szállítási módnál kezelési költséget számolunk fel: Nettó: 5.000Ft | Bruttó: 6.350Ft
A szállítási határidő: ~8-10hét.
A Posta Pontra történő szállítás esetén a maximális csomagméret:
Tömeg: 20kg | Rekeszméret: 50x35x31cm
Amennyiben az Ön csomagja nagyobb a rekesz maximális méreténél, úgy ezt jelezzük e-mailben és más szállítási opciót vagy személyes átvételt javaslunk elfogadásra.Az itt szereplő szállítási feltételek csak internetes megrendelés esetén érvényesek.
A megrendelés módosításra legkésőbb a szállítást megelőzően 24 órával van lehetőség!
A vevő biztosítja a kiszállított termék átvételét az előzetesen egyeztetett időpontban.
Amennyiben a vevő az előzetesen egyeztetett időpontban a kiszállított terméket nem veszi át, a sikertelen, illetve az ismételt kiszállítás költsége is őt terheli.
A futárszolgálat egyszer kísérli meg a csomag kézbesítését. A futártól személyesen a címzett, a címhelyen tartózkodó családtagok, meghatalmazottak vehetik át a küldeményt. Amennyiben a csomagot nem veszi át a címzett, akkor a csomag visszaérkezik hozzánk.


| Fizetési módok |

A megrendeléskor a vevő az alábbi fizetési módok közül választhat:
- A kiszállítást megelőzően, banki átutalással
- Kiszállításkor, az áru átvételekor, készpénzben a szállítónál (Utánvét)
- A kiszállítást megelőzően vagy személyes átvételkor, személyesen, készpénzben a vevőszolgálatnál

| Érvényesség |

A jelen üzletszabályzatban foglaltak - így a szállításra és megrendelésre vonatkozó feltételek is - továbbá a weboldalon feltüntetett árak csak és kizárólag a webáruházban történő vásárlás (interneten keresztül történő megrendelés) esetén érvényesek.

| Szerzői jogok |

A RévészTech Webáruház weboldala szerzői jogvédelem alá tartozik. A weboldalon megjelenített tartalom egészét, illetve részeit a saját személyes használattól eltérő célra és mértékben kizárólag a RévészTech Webáruház előzetes írásbeli engedélye alapján lehet bármilyen formában felhasználni, kinyomtatni, reprodukálni, terjeszteni, tárolni és átruházni.
A revesztech.hu domain név kizárólagos tulajdonosa az Révész Ipari és Kereskedelmi Bt. és a domain név szerzői jogi védelmet élvez.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

RévészTech Webáruház (Tulajdonos Révész Ipari és Kereskedelmi Bt.) amelyben tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk és webáruházunk látogatóját, valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

1. Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?
Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:
a) a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átlát-hatóan kezeljük.
b) a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
c) az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
d) Társaságunk minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
e) a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
f) megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Társaságunk az Ön személyes adatait
a) az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.
b) egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
c) illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk, webáruházunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

2. Kik vagyunk?
A Társaságunk székhelye: 2624 Szokolya, Jókai utca 29.
A Társaságunk telephelye: 1119 Budapest, Hadak útja 11. (12-es Iroda / Raktár)
A Társaságunk honlapja: https://reveszbt.hu / https://revesztech.hu
Kapcsolattartás: Révész Ipari és Kereskedelmi Bt.
Postacímünk: 1119 Budapest, Hadak útja 11. (12-es Iroda / Raktár)
Telefonszámunk: +3630 408-6563
E-mail címünk: uh.hcetzsever@ofni
Adószámunk: 24449186-2-13
Cégjegyzékszámunk: 13-06-010344
Társaságunk adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége:
Császárné Révész Laura (e-mail cím: csaszarne.r.laura@reveszbt.hu)
Kamarai tagságunk: Pest megyei Kereskedelmi és Iparkamara (sz: 1-38-73)
Társaságunk tárhely szolgáltatójának neve, címe és elérhetősége:
AB Plusz Bt. - 2049 Diósd, IV. Béla király utca 48.
Telefon: +361 445-0509
Fax: +361 700-2343
e-mail: abplusz@abplusz.hu

Az általunk kezelt adatok:

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja
Jogalap Kezelt adatok Időtartam
Honlap látogatása
Cél a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítás, a látogatottság mérésére, statisztikai célok
Társaságunk jogos érdeke IP cím a látogatás időpontja a meglátogatott aloldalak adatai, az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa
60 hónap
Regisztráció a honlapon
Cél a látogatóinknak teljesebb felhasználói élmény nyújtása értesítés üzemszünetről, társaságunk elérhetőségének módosulásáról, stb.
Hozzájárulás Vezetéknév, Keresztnév, E-mail cím A regisztráció törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig
Webáruház szolgáltatásainak igénybe vétele
Cél a látogatók regisztrációja és nyilvántartása, megrendelések kezelése és teljesítése, a vásárlások, a számlázás és a kézbesítés kezelése, panaszok kezelése, visszahívások ügyintézése, vásárlóink szokásainak elemzése, vásárlóinkkal kapcsolattartás.
Hozzájárulás
Szerződés
Jogszabályi rendelkezés
(GDPR 6.cikk (1) bek. c) pont, Eker tv. 13/A §, Számv. tv. 169. §).

Teljes név, telefonszám és e-mail cím, az Ön vásárlásainak adatai (termék, mennyiség, ár, időpont), fizetéssel kapcsolatos adatok (fizetési határidő, bankszámlaszám, bank- vagy hitelkártyaszám, e-pénztárca, utánvétel, stb.), egyszeri vagy tartós kedvezmények, akciókban részvétel, kiszállítással kapcsolatos adatok: kiszállítási határidő és kiszállítási cím (irányítószám, település, közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó) számlázási név.
Természetes személy esetén teljes név, az Ön adószáma vagy adóazonosító jele (amennyiben ezek az adatok a számlázáshoz szükségesek) számlázási cím (irányítószám, település, közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó).
Webáruház működésének időtartama alatt határozatlan ideig, de legkésőbb az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig. A szerződések teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzési ideje 5 év. A kiállított számláknak és azon iratoknak, melyek alapján a számlák kiállítása megtörtént, a megőrzési ideje 8 év.
Hírlevél szolgáltatás
Cél: kapcsolattartás, Önt új akciókról, új termékeinkről értesítjük
Hozzájárulás Teljes név, születési időpont (16 vagy 18 életév betöltésének igazolásához)
E-mail cím
Online azonosító szám (nem kötelező)
Az Ön vásárlásainak adatai
Hírlevélről történő leiratkozásig.
Ügyintézés, panasz
Észrevételre, panaszra válaszadás
Jogi kötelezettség Teljes név
E-mail cím
Telefonszám
Levelezési cím
Egyéb személyes üzenet
5 év.

A weboldalunk látogatóinktól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha regisztrálni, bejelentkezni, illetve a webáruházunkban vásárolni szeretnének. 
A regisztráció illetve a webáruház szolgáltatásainak igénybevétele kapcsán megadott személyes adatokat nem kapcsolhatjuk össze és a látogatóink beazonosítása alapvetően nem célunk.
Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön a csaszarne.r.laura@reveszbt.hu e-mail, illetve postacímen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre. 

3. Mit kell tudni még webáruházunk adatkezeléséről?
A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció, a vásárlás illetve a Társaságunkkal kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlése-kor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.  

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja
- a regisztráció törlésével,
- az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve
- a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.
A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását - technikai okokból - 8 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk (Pl. Számv tv. 169. § , Fogyv tv. 17/A §)
Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

4. Mit kell tudni a hírlevél célú adatkezelésünkről?
Ön a regisztráció során tett nyilatkozatával vagy később, a webáruház felületén tárolt személyes adatainak módosításával (azaz hozzájárulási szándéka egyértelmű kinyilvánításával) hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az Ön személyes adatait marketing célokra is felhasználhassuk. Ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – az Ön adatait hírlevél küldés céljából is kezeljük és az Ön részére reklám- és egyéb küldeményeket, valamint tájékoztatókat és ajánlatokat küldünk vagy hírlevelet továbbítunk (Grtv. 6. §).
Ön a hozzájárulását a hírlevél tekintetében megadhatja, illetve azt ingyenesen és bármi-kor visszavonhatja.
A regisztráció törlését minden esetben a hozzájárulás visszavonásának tekintjük. A marketing vagy hírlevél célú adatkezeléshez hozzájárulás visszavonását nem értelmezzük egyúttal a webáruházunkkal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás visszavonásának. 
Az egyes hozzájárulások visszavonásának, illetve lemondásnak a regisztrálását - technikai okokból - 15 napos határidővel vállaljuk. 

5. Egyéb adatkezelési kérdések
Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. További információ a 2. pontban található. 
Társaságunk külföldre a GDPR és az Infotv. vonatkozó rendelkezései alapján továbbíthat csak adatot.
A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.
Társaságunk adatkezelésében részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.
Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.
Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.
A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg honlapunkhoz és/vagy webáruházunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.

6. Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?
Ön az adatkezelésről 
- tájékoztatást kérhet,
- kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését, 
- tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével), 
- bíróság előtt jogorvoslattal élhet, 
- a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
- Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
- Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
- Telefon: +36 (1) 391-1400
- Fax: +36 (1) 391-1410
- E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://naih.hu/

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott 
- adatairól, 
- azok forrásáról, 
- az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, 
- időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
- az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről, 
- adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá 
- az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 21 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.
Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.
Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 30 napon belül megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.
Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.
Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.

7. Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?
- a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény - (Info tv.)
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény - (Eker tv.)
- az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv)
- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
- a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv tv.)

8. Adatkezelési tájékoztató módosítása
Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja.

Révész Martin
ügyvezető